doTERRA Deep Blue Rub – 4 oz

Check On Amazon

doTERRA Breathe Essential Oil Respiratory Blend – 15 ml

Check On Amazon

doTERRA – Family Essential Kit

Check On Amazon

doTERRA Lavender Essential Oil – 15 mL

Check On Amazon

doTERRA Serenity Essential Oil Restful Blend – 15 ml

Check On Amazon

doTERRA Frankincense Essential Oil 15 ml

Check On Amazon

doTERRA Touch Breathe – 10 mL

Check On Amazon

doTERRA – Introductory Kit

Check On Amazon